Aan de volgende sleufvereisten is niet voldaan

By Publisher

· Giftigheid voor de voortplanting Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan. · STOT bij eenmalige blootstelling Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. · STOT bij herhaalde blootstelling Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Als ze aan de EXCLUDE-voorwaarden voldoen, worden ze niet aan de doelgroep toegevoegd. Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen gebruikt . Lidmaatschapsduur: Geef het aantal dagen op dat gebruikers in de doelgroep blijven (1-540). Via dit formulier kun je een plan van aanpak insturen voor doorstroomlocaties.Het maximum van 30 bezoekers binnen en/of 40 bezoekers buiten is niet van toepassing op zogenoemde doorstroomlocatie, mits er per locatie het maximum aantal bezoekers tegelijk wordt toegelaten dat door de veiligheidsregio, na overleg met de betrokken organisatie, voor die locatie, rekening houdend met de oppervlakte Wanneer u de optie niet bezorgen vóór het uitstellen van de bezorging van een e-mailbericht van Microsoft Office Outlook inschakelt, wordt het bericht mogelijk niet op de geplande tijd geleverd. Oorzaak. Dit probleem kan zich voordoen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: Outlook wordt uitgevoerd in de Exchange-modus met cache. is, raad ik u aan om contact op te nemen met de Aw. Sponsoring is dus niet toegestaan, maar de wetgever heeft in artikel 48 van het Btiv (zie bijlage) mogelijk gemaakt dat een corporatie voor bepaalde doelen financiële middelen ter beschikking kan stellen aan de bewoners. De Aw leest dat artikel zo, dat het ook kan gaan om bewonersorganisaties. Als aan geen van de voorwaarden in stap 3 wordt voldaan, kan Office 365 niet bepalen of het bericht dat vanuit uw on-premises omgeving is verzonden, eigendom is van uw organisatie. Als u hybride implementaties gebruikt, moet u daarom ervoor zorgen dat u aan een van de voorwaarden van stap 3 voldoet. Wil de rechter toestemming geven voor een dwangakkoord, dan moet wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Ook een schuldeiser kan overigens onder de WHOA een akkoord afdwingen. In dat geval stelt de rechter een zogenaamde herstructureringsdeskundige aan die het akkoord begeleidt.

Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, kan de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, beslissen om over de gewijzigde vergunningsaanvraag een openbaar onderzoek te organiseren. In voorkomend geval wint ze het advies van de omgevingsvergunningscommissie, vermeld in artikel 16, § 1, of de adviezen, vermeld in artikel 59, alsnog, dan wel een tweede keer in.

De bepaling van de oppervlaktes (zowel van het oorspronkelijke kadastrale perceel als van het over te dragen deel) gebeurt in principe door een beëdigd landmeter. De instrumenterende ambtenaar stelt vast of voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden en of de regeling rond overdracht van delen van percelen kan worden toegepast. De voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of garandeert de duurzame leefbaarheid van het gebouw of het gebouwencomplex niet. De nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze. Wonen in een voormalig landbouwbedrijf is vergunbaar als aan al de volgende voorwaarden voldaan is: Bij recidivisme binnen de 5 jaar (niet voldaan aan de vanggewasverplichting of een equivalente maatregel) bedraagt de boete 1000 euro vermenigvuldigd met ‘1 + het aantal keer dat de landbouwer in de 5 voorgaande jaren een boete opgelegd kreeg voor het niet-naleven van de vanggewasverplichting of een equivalente maatregel’, en vermenigvuldigd Niet allemaal tegelijk Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 dook eind december in China op en heeft in rap tempo om zich heen gegrepen. Volgens de WHO zijn er inmiddels meer dan 1,7 miljoen bevestigde besmettingen. Meer dan 111.000 mensen zijn aan de gevolgen van het virus bezweken.

belang dat ook hier voldoende invulling aan is gegeven. Is de BPV wel begonnen, maar kan deze niet worden afgerond, dan geldt het volgende: • Stap 1: Bekijk als onderwijsteam in hoeverre de student de leerdoelen van de BPV heeft behaald. Is het antwoord ‘ja’, ook al is niet volledig aan de uren voldaan, dan kan de BPV als

Probeer de volgende punten. Open de klep aan de achterzijde van de printer en kijk of beide grijze hendels aan binnenkant van de klep omhoog staan. Zo niet (de ene grijze hendel staat omhoog en de andere op enveloppen), dan moet u beide hendels omhoog zetten, de klep sluiten en vervolgens opnieuw afdrukken. Je draagt jouw (niet vervallen) factuur van minimaal €100,-op een zakelijke afnemer aan ons over. Doe je dit vóór 14.00 uur en is alles akkoord? Doe je dit vóór 14.00 uur en is alles akkoord? Dan nemen wij de factuur dezelfde dag nog over en staat het geld binnen 24 uur op jouw rekening. De bepaling van de oppervlaktes (zowel van het oorspronkelijke kadastrale perceel als van het over te dragen deel) gebeurt in principe door een beëdigd landmeter. De instrumenterende ambtenaar stelt vast of voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden en of de regeling rond overdracht van delen van percelen kan worden toegepast.

tablet van de Klant vanuit de mobiele website en bedoeld is als vervoerbewijs in de zin van de Algemene Voorwaarden. 5.3 In aanvulling op de Algemene Voorwaarden is het Mobiele Ticket tevens een geldig vervoerbewijs in de zin van de Algemene Voorwaarden indien is voldaan aan de volgende voorwaarden: a.

Melding: Voer hier de melding in die getoond moet worden wanneer er aan de voorwaarde voor de validatie voldaan is. Voorbeeld In het volgende voorbeeld worden vragen gebruikt die gaan over vervoersmiddelen, en hoe lang deelnemers erover doen om naar hun werk te reizen. Het lijkt allemaal betrouwbaar omdat je je toch echt op het domein van jouw bank bevindt, maar dat is het niet. Als je besluit om geld over te maken verdwijnt dat weliswaar écht van jouw rekening, maar gaat het niet naar de Belastingdienst. Je geld ben je dan ook kwijt. Niet doen dus. Wanneer u een e-mailbericht in de map Verzonden items bekijkt, ziet u mogelijk het veld BCC niet op het item, zelfs niet als u e-mailadressen in het veld BCC hebt opgenomen toen u het bericht oorspronkelijk hebt verzonden. Oorzaak. Dit probleem kan zich voordoen als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor : 1° het vellen van hoogstammige bomen, op voorwaarde dat aan al de volgende vereisten voldaan is : a) ze maken geen deel uit van een bos; b) ze liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime Als niet voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede lid, en de bevoegde overheid geen openbaar onderzoek heeft georganiseerd over de gewijzigde vergunningsaanvraag, houdt deze overheid bij haar beslissing geen rekening met de wijzigingen aan de vergunningsaanvraag. De bepaling van de oppervlaktes (zowel van het oorspronkelijke kadastrale perceel als van het over te dragen deel) gebeurt in principe door een beëdigd landmeter. De instrumenterende ambtenaar stelt vast of voldaan is aan de cumulatieve voorwaarden en of de regeling rond overdracht van delen van percelen kan worden toegepast.

Een bezoekje aan een stomende sauna is voor sommigen niet zo ontspannend. Een veel te hete, benauwde kamer waar de zweetdruppels kriebelend over je heen kruipen.

Acceptabel bewijs dat je aan de verplichting voldoet is een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat volledig aan alle eisen uit de norm is voldaan. Als blijkt dat de website of app nog niet volledig voldoet, dan moet per afwijking in de toegankelijkheidsverklaring worden aangegeven wat de oorzaak, het gevolg, het alternatief, de te nemen maatregel Voor de meeste sectoren geldt dat een versoepelde arbeidsmarkttoets van toepassing is bij de beoordeling van de aanvraag, indien voldaan wordt aan de voorwaarden. Uw werkgever hoeft dan niet (zoals gebruikelijk) aan te tonen dat eerst minimaal 3 maanden gezocht is naar kandidaten binnen Nederland en de EER of Zwitserland. Met Geavanceerd vertakken kunt u het gedrag van uw enquête op basis van meerdere voorwaarden aanpassen. Stel voorwaarden op basis van antwoorden van respondenten, aangepaste gegevens uit Contactpersonen en Aangepaste variabelen op. Als wordt voldaan aan de criteria die u definieert in uw voorwaarden, kunt u respondenten naar een toekomstig punt in uw enquête laten verspringen, vragen